klauzule o przetwarzaniu

danych osobowych pacjentów

Zarembaort Sp. z o. o.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:


1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarembaort Sp. z o. o., ul. Kościuszki 14A, 43-200 Pszczyna

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także Ustawy o prawach pacjent

i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008 (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada

2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).

- Art. 9 ust.2 lit. h RODO – w zakresie przetwarzania informacji o stanie zdrowia przez podmiot medyczny.

- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jako udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w celach

kontaktowych. Przekazanie tych danych pracownikowi Administratora jest traktowane jako forma udzielenia zgody na ich przetwarzanie.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ZUS lub NFZ, a także podmioty

diagnostyczne, medyczne, apteki oraz podmioty informatyczne obsługujące systemy informatyczne także w formie aplikacji internetowych,

świadczący usługi na rzecz Administratora.

5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, a w zakresie adresu poczty

elektronicznej do czasu wycofania udzielonej zgody.

6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także w zakresie, w którym nie

jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan także prawo do wycofania udzielonej zgody w odniesieniu do danych, których zgoda dotyczyła, w dowolnym momencie, bez uszczerbku na

dotychczasowe ich przetwarzanie.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są

przetwarzane z naruszeniem prawa.

8.Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a

w zakresie przetwarzania adresu e-mail lub numeru telefonu dobrowolne, lecz brak tej zgody uniemożliwi wzajemny kontakt z wykorzystaniem telefonu lub poczty elektronicznej.


1

Zarembaort Sp. z o. o.


Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:


1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarembaort Sp. z o. o., ul. Kościuszki 14A, 43-200 Pszczyna

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl

3.Pani/Pana dane osobowe zostały przejęte przez Administratora jako następcy Gabinetu Stomatologicznego Klaudia Zaremba, ul. Kościuszki 14A,

43-200 Pszczyna, którego był/a Pan/i pacjentem, w celu kontynuacji leczenia i dalszego prowadzenia dokumentacji medycznej. Przekazane wówczas

dane do celów kontaktowych na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celami dla których zostały zebrane,

a wyrażona wówczas zgoda jest nadal aktualna i respektowana przez nowego Administratora.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także Ustawy o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008 (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada

2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).

- Art. 9 ust.2 lit. h RODO – w zakresie przetwarzania informacji o stanie zdrowia przez podmiot medyczny.

- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jako udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w celach

kontaktowych. Przekazanie tych danych pracownikowi Administratora jest traktowane jako forma udzielenia zgody na ich przetwarzanie.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ZUS lub NFZ, a także podmioty

diagnostyczne, medyczne, apteki oraz podmioty informatyczne obsługujące systemy informatyczne także w formie aplikacji internetowych,

świadczący usługi na rzecz Administratora.

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, a w zakresie adresu poczty

elektronicznej do czasu wycofania udzielonej zgody.

7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także w zakresie, w którym nie

jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan także prawo do wycofania udzielonej zgody w odniesieniu do danych, których zgoda dotyczyła, w dowolnym momencie, bez uszczerbku na

dotychczasowe ich przetwarzanie.

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są

przetwarzane z naruszeniem prawa.

9.Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa,

a w zakresie przetwarzania adresu e-mail lub numeru telefonu dobrowolne, lecz brak tej zgody uniemożliwi wzajemny kontakt z wykorzystaniem

telefonu lub poczty elektronicznej.


2

informacje o RTG

informacje o inspektorze

danych osobowych dla ZarembaOrt

Zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że Administrator Danych Zarembaort Sp. z o. o. do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Pana Lechosława Buczaka. Z inspektorem można się kontaktować przez adres e-mail : iod@netbel.pl lub pisemnie pod adresem Administratora Danych.